Pandemie kolem onemocnění Covid-19 ovlivnila většinu společnosti napříč všemi věkovými kategoriemi. Není se proto čemu divit, že koronavirus do značné míry zasáhl také školky a školy, vyučující i studenty. Ve školství tak převládá distanční výuka a návrat k prezenční formě je v nedohlednu.

Školy v době Covidu-19 aneb Koronavirus a distanční výuka

Až na výjimky platí na všech stupních škol nařízení povinné distanční výuky. Ta probíhá v synchronní a asynchronní formě, přičemž první zmíněná je realizována v reálném čase (například přes video hovor) a druhá na čase nezávisle – učitel zadá žákům úkoly, pracovní listy a další formy materiálů a vymezí jim prostor, během kterého by se látce měli sami věnovat.

Poměr samostudia a distanční výuky je udáván rozvrhem hodin, přičemž při obou variantách platí povinnost studentů, na výuce se podílet. Požadavky učitelů na studenty se tedy nemusí nutně lišit od požadavků, které by kladli v rámci prezenčního vyučování, distanční forma má ovšem mnohem větší požadavky na vnitřní motivaci studentů a na jejich schopnost organizovat si čas či si samostatně nastudovat dané materiály.

koronavirus a školy

Nemění se ani systém omlouvání absence, přičemž nadále platí pravidlo dodání omluvenky do tří pracovních dnů. Zkoušení i písemné práce opět probíhají stejným způsobem jako při běžné výuce. Jediným rozdílem je fyzická nebo naopak digitální podoba zadání.

Koronavirus a distanční výuka mohou být problémem zejména v rodinách, které nedisponují stabilním připojením k internetu a nemají dostatečné hardwarové vybavení – ne každá rodina musí nutně vlastnit počítač. V takovém případě by měla vyjít škola vstříc a na požádání studentovi potřebné pomůcky zapůjčit.

Koronavirus a návrat do školy

Koronavirus poprvé zavřel školy v březnu roku 2020. Nařízení plošného zavření škol všech stupňů přišlo znovu v říjnu – s počátkem druhé vlny. Před vánoci pak došlo ke krátkému uvolnění opatření, kdy mohli studenti posledních ročníků, a posléze i další ročníky rotační formou, školu prezenčně navštěvovat. Toto „světlé“ období však nemělo dlouhého trvání, koronavirus neustupoval, a školy opět přešly na distanční výuku.

koronavirus distanční výuka

Ve druhé polovině ledna 2021 se začalo spekulovat o návratu k 1. únoru. Nakonec však vše dopadlo jinak a studenti budou muset s návratem počkat až do doby, než se uvolní kapacita nemocničních lůžek. Návrat do školy by tak měl nastat až ve chvíli, kdy se koronavirus stabilizuje a prezenční forma bude moct zůstat natrvalo. Aktuální stav lze sledovat na stránkách Národního pedagogického institutu.

Maturitní zkouška 2020/2021 a koronavirus

Studenti posledních ročníků středních škol po celou dobu distanční výuky napjatě očekávali, jaké změny donutí školy koronavirus udělat v kontextu maturitní zkoušky. Na konci ledna vláda představila jasný koncept toho, jak bude maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 probíhat – nebo alespoň její „státní“ část.

Didaktické testy v jarním termínu proběhnou beze změny 3. – 5. května 2021. Studenti se dočkali prodloužení časového limitu vypracování, a to deset minut u Českého jazyka a literatury či cizího jazyka. U matematiky je pak čas prodloužen o patnáct minut. Celkem budou mít tedy maturanti 2021 pětaosmdesát minut na vyplnění didaktického testu z Českého jazyka, 110 minut z cizího jazyka a 135 minut na test z Matematiky.

Nastíněná pravidla platí pro všechny maturující – pro řádný, opravný i náhradní termín. Vláda rovněž zveřejnila případný opravný termín, kterého by studenti mohli využít v případě, že budou v původním termínu v karanténě, pozitivně testování na Covid-19 nebo budou vykonávat nařízenou pracovní povinnost či dobrovolnickou činnost. Tento náhradní termín je stanoven na 14. – 16. června 2021.

koronavirus a školy maturita

O tom, jak moc koronavirus ovlivní profilovou část maturitní zkoušky, do značné míry rozhodne ředitel příslušné školy. Vláda prodloužila termín konání této části až do 25. 6., v případě praktických maturit až do 27. 8. 2021. Studenti by tak měli mít dostatek prostoru k tomu, aby si nahradili praktické vyučování, jehož průběh Covid-19 znemožnil. Ředitel školy může rovněž upravit podobu praktické maturity, a to jak z hlediska formy, délky i hodnocení.

K maturitní zkoušce bude připuštěn každý student, který řádně podal přihlášku a prospěl ze všech předmětů v prvním pololetí. Pokud student není z nějakého předmětu klasifikován (dostal N) nebo propadl (je ohodnocen nedostatečně), tak musí nejpozději do konce března absolvovat doplňkovou zkoušku či reparát. Jinak nebude k písemné zkoušce připuštěn.

Koronavirus a školky

Nejméně koronavirus ovlivnil školky. Ty zůstávají ve většině případů otevřené i v době probíhající pandemie. Děti sem mohou docházet osobně, bez roušek, stejně jako roušky nemusí nosit zdejší personál. Platí ovšem pravidlo, že by dítě mělo školku vynechat, pokud jsou na něm patrné příznaky. V případě, že si příznaků všimne výchovný personál, uvalí dítě do izolace a zavolá rodičům.

Pokud by se nákaza do školky dostala, tak může jít celá třída do karantény, stejně jako celá školka. O uzavření školky rozhoduje ředitel, v důsledku většího množství nakažených dětí tedy může školka dočasně omezit svůj provoz. Při uzavření školky mají rodiče nárok na ošetřovné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *